Bilkent Holding gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakmak  için tüm
Holding çalışanlarının ve işbirliği içinde bulunulan tüm paydaşların çevreye duyarlı
ve bilinçli bireyler olarak hareket etmesine özel önem vermektedir.
İş Güvenliği, Çevre ve Kalite Politikası

Bilkent Holding, kurumsal sürdürülebilirliğini sağlamak amacıyla iş güvenliğini gözetmektedir.

Kaynakların hızla tükendiği günümüz dünyasında kalkınmanın sürdürülebilirliği en yaşamsal konulardan biri olarak dünyanın gündemindedir. Uzun soluklu, kalıcı bir büyümenin ve kalkınmanın gerçekleştirilmesi için öncelikli olarak toplumların ve çevrenin korunup geliştirilmesi gerekmektedir.

Bilkent Holding, inşaat ve sanayi sektörleri gibi, insan ve çevre unsurları konusunda günümüzün büyüteç altındaki sektörlerinde faaliyet göstermektedir. Bu bilinçle hareket eden Holding, ekonomik ve toplumsal alanda kurumsal sürdürülebilirliğini sağlamak üzere tüm faaliyetlerinde öncelikle iş güvenliği, çevre ve kalite politikalarını gözetmektedir. Holding, operasyonlarını yönetirken doğal kaynakları korumak, atık miktarlarını en aza indirgemek, toprak, hava ve su kirliliğini önlemek için gerekli tüm önlemleri almaya özen göstermektedir. Ayrıca, iş sağlığı ve güvenliği konularında da riskleri en aza indirgemek üzere uygulamalar geliştirmekte ve bu uygulamalara tüm çalışanların aktif katılımını sağlamaktadır.

Sürekli Gelişim İlkeleri

İnsanla uyumlu ve kaliteli ürünleriyle öncü bir dünya markası olmak ve koşulsuz müşteri memnuniyeti sağlamak hedefiyle yola çıkan Bilkent Holding, gerçekleştirdiği tüm atılımlarda değişimi ölçümleyerek ve elde ettiği sonuçlarla başarı grafiğinde sürekli iyileşme sağlayarak bu hedeflerine ulaşmaktadır.

Holding'in bu doğrultuda benimsediği sürekli gelişim ilkeleri aşağıdaki gibidir:

 • Ürün ve hizmet kalitesinde sürekli gelişme
 • Ürünlerin zamanında teslimatı
 • Sürekli müşteri memnuniyeti
 • İnsana ve çevreye saygı
 • Kişisel gelişim ve çalışanların başarı düzeyinin artırılması
 • İlgili standartlar ve mevzuat çerçevesinde bilgi sistemlerinin güvenliği


İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası

Bilkent Holding'de iş sağlığı ve güvenliğine yönelik önlem ve uygulamalar, çalışma ve üretim sürecinin vazgeçilmez bir unsuru kabul edilmektedir. Holding'in bu çerçevede benimsediği ilkeler aşağıda sıralanmıştır.

 • İş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili faaliyetleri sürekli iyileştirmek
 • Yürürlükte olan iş sağlığı ve güvenliği mevzuatının yanı sıra ve üyesi olunan kuruluşların öngördüğü standartlara uymak
 • Zamanında ve doğru risk analizi yaparak tehlikelerin önceden belirlenmesini ve ortadan kaldırılmasını sağlamak
 • Çalışanları iş sağlığı ve güvenliği konusunda bilinçlendirmek
 • İş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili tespit edilen kaynak ihtiyaçlarını zamanında ve eksiksiz olarak gidermek


Bu ilkelerin etkin bir biçimde uygulanmasını sağlamak amacıyla Holding'in tüm operasyon alanlarında risk analizi çalışmaları yapılmakta ve belirlenen risklerin en aza indirgenmesi için önlemler alınmaktadır. Olası tehlike ve risklerin kaynağında yok edilmesi için her türlü donanım gözden geçirilmekte ve ilgili tüm periyodik test ve ölçümler zamanında yapılmaktadır.

İş sağlığı ve güvenliği uygulamalarıyla ilgili yıllık eğitimler, her yıl yenilenmekte ve bu sayede sürekli iyileşme, gelişme ve çalışanlarda bireysel bilinçlenme sağlanmaktadır. Ayrıca işe yeni başlayacak çalışanlara işbaşı eğitimleri sırasında iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri de verilmektedir. Bu alanda düzenlenen bir diğer eğitim programı ise uzmanlık gerektiren ilk yardım gibi konularda ilgili personele verilen eğitimlerdir. Bunun yanı sıra, iş sağlığı ve güvenliği yönetmeliğinin öngördüğü biçimde sertifikalı personel istihdam edilmektedir.

Tehlikeli işler kapsamında olan bölümlerde her ay İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu toplantıları yapılmaktadır. Çalışanlara görev niteliğine göre, iş elbisesi ve diğer kişisel koruyucu donanımlar temin edilmekte, çalışanların kapsamlı sağlık hizmetlerinden yararlanması sağlanmakta ve bu doğrultuda istatistikler tutulmaktadır.

Çevre Politikası

Gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakmak amacıyla, doğal kaynakların korunması ve sürdürülebilir gelişme için Bilkent Holding, çalışanlarından başlayarak tüm toplumu bilinçlendirmeye yönelik projeler geliştirmekte ve uygulamaktadır. Holding'in faaliyet alanına giren her sektörde, iş süreçlerini yapılandırırken çevreyle dost uygulamalarla ve gerekli önlemlerle sürdürülebilir bir gelecek kurmak için tüm Holding çalışanlarının ve işbirliği içinde bulunulan tüm paydaşların çevreye duyarlı ve bilinçli bireyler olmasına katkı sağlanmaktadır.

Holding'in çevre politikasını oluşturan temel ilkeler aşağıdaki gibidir:

 • Hava, su ve toprak kirlenmesini önlemek için tüm faaliyetlerde proaktif önlemler almak
 • Çevre faaliyetlerinde sürekli iyileştirme ve gelişmeyi sağlayacak çalışmalar yapmak
 • Yürürlükteki ulusal ve uluslararası yasal ve diğer şartların çevre boyutlarıyla ilgili yükümlülüklerine uymak
 • Sivil toplum örgütlerinin çevreyle ilgili çalışmalarına "sağlıklı bir çevre için" katkıda bulunmak
 • Mal ve hizmet alınan tedarikçilerle, kalite, çevre duyarlılığı ve iş güvenliğini sağlayacak işbirliği ve güven temelinde çalışarak maliyetleri düşürmek, verimliliği ve uzun vadeli kârlılığı artırmak
 • Tüm sektörlerde ve hizmet birimlerindeki faaliyetleri sistematik ve düzenli bir biçimde değerlendirerek sürekli daha iyiye ve doğruya yönelmek


Holding'in tüm çalışanlarına ve bağlı şirketlerine benimsetmiş olduğu bu ilkelerin etkin bir biçimde uygulandığının en büyük kanıtı ise Holding şirketlerinin ISO 9001 ve ISO 22000 standartlarının yanı sıra ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi standardına sahip olmalarıdır. Bilkent şirketleri, ulusal mevzuata uymanın da ötesine geçerek uluslararası kapsamdaki yükümlülükleri yerine getirmektedir. Ayrıca Holding şirketlerinin bir kısmı yine yönetim standartları kapsamında TSE ve Bureau Veritas tarafından sertifikalandırılmıştır.

Holding şirketlerinde gerçekleştirilen tüm projelerde tasarım aşamasından teslim aşamasına kadar çevre dostu bir anlayışla doğal kaynak ve enerji tüketimini en aza indirmek, toprak, hava ve su kirlenmesini önlemek ve ortaya çıkan atıkları maksimum oranda geri kazanmak için çalışmalar gerçekleştirilmektedir.

Yasalar ve yönetmeliklerin şart koştuğu ve gerekli görülen emisyon, gürültü, atıksu deşarj, aydınlatma, topraklama gibi konularda tüm çevre ölçüm ve analiz süreçleri şirketler bünyesinde uygulanmakta ve gerekli izinler alınmaktadır. Atıklar, tehlikeli atık ve geri dönüşebilen atık olarak ayrıştırılarak akredite olmuş ve lisanslı kuruluşlara teslim edilmektedir. Doğal kaynak ve enerji tasarrufuna yönelik altyapı, tüm hizmet binalarında kurulmuştur ve binalarda bulunan tüm teçhizat ve altyapının yasal periyodik bakım ve kontrolleri yapılmaktadır.

Kalite Politikası

Sürdürülebilirliği, bugünün gereksinimlerini, gelecek kuşakların gereksinimlerini karşılama yetisinden ödün vermeden gidermek olarak tanımlayan Bilkent Holding, sürdürülebilirlik konusundaki yaklaşımını kalite ve çevre politikalarıyla belirlemiştir.

Kalite yönetim sistemlerini iyileştirmek ve güncellemek için her yıl gözden geçirme toplantıları yapılmaktadır. Kalite yönetim sistemlerinde mükemmellik modeli hedefiyle, hem finansal hem de operasyonel sonuçlarda sürekli gelişme hedeflenmektedir. Ayrıca, Holding'in ve bağlı şirketlerinin tamamında tedarikçi ve müşterilerin de bu proaktif sürece katılmaları teşvik edilmektedir.

Geniş bir yelpazedeki sektörlerde faaliyet gösteren Bilkent Holding şirketleri, bir yandan toplam kalite yönetimi çerçevesinde ISO 9000 sistem serisine ve TSE sistemlerine uyum gösterirken diğer yandan sektörel bazda da kalite belgelerine sahiptir. Şirketlerin bu sistem ve belgelere uyumu, sürekli ve düzenli iç denetimlerle takip edilmekte ve gerekli görüldüğünde iyileştirme çalışmaları yapılmaktadır.
Daha fazla bilgi için
Vizyon, Misyon