Kurumsal Risk yönetimi değişik coğrafyalarda ve farklı sektörlerde faaliyet gösteren Bilkent
Holding şirketlerinin karar alma süreçlerinde vazgeçilmez bir konuma sahiptir.
KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ

Bilkent Holding bünyesinde faaliyet gösteren Kurumsal Risk Yönetimi Koordinatörlüğü, Holding’e bağlı ortaklık ve iştiraklerde stratejik, finansal, operasyonel, uyum ve dış çevre konuları ile ilişkili mevcut ve ileride ortaya çıkabilecek risklerin tanımlanıp değerlendirilmesine kılavuzluk etmektedir. Bu kapsamda, şirketlerde risk yönetimi altyapısının oluşturulması ve uluslararası standartlara uygun olarak risk yönetimi faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi için bir dizi çalışma yürütülmektedir. Yapılan çalışmalar neticesinde belirlenen riskleri minimize edecek veya optimum düzeyde tutacak aksiyonların alınması hedeflenmektedir.
Değişen şartlara göre sürekli güncel tutulan Kurumsal Risk Yönetimi Sistemi şirketlerin sürdürülebilirliği konusunda önemli bir rekabet avantajı sağlamaktır. Bilkent Holding, Kurumsal Risk Yönetimi ile şirket tarafından planlanan stratejik ve finansal hedeflerdeki muhtemel sapmaları yöneterek, hissedarlarına yaratacağı değeri en yüksek seviyeye getirmeyi amaç edinmektedir.

Bilkent Holding Kurumsal Risk Yönetimi Yaklaşımı

Bilkent Holding, bağlı ortaklık ve iştiraklerinde Kurumsal Risk Yönetimi yaklaşımıyla sistematik olarak uygulanan süreçlerde;
Şirketi etkileyebilecek potansiyel olaylar tanımlanmakta,
Riskler, Bilkent Holding’in risk alma profiline uygun olarak şirket bünyesindeki yönetim kurulu, üst yönetim kademesi ve diğer tüm çalışanları tarafından yönetilmekte,
Şirketin hedeflerine ulaşması ile ilgili olarak makul derecede bir güvence sağlanmakta,
Riskler, stratejilerin belirlenmesinde kullanılmakta, şirkette risk şeffaflığı ve risk kültürü oluşturulmakta ve risk odaklı karar mekanizması kurulması hedeflenmektedir.


Bilkent Holding takip edilen riskleri 5 ana kategoride gruplandırmaktadır:


Stratejik Riskler: Bir şirketin kısa, orta veya uzun vadelerde belirlemiş olduğu hedeflerine ulaşmasını engelleyebilecek yapısal riskler bu başlık altında sınıflandırılmaktadır. Planlama, iş modeli, iş portföyü, kurumsal yönetim, pazar analizi risklerini kapsamaktadır.
Finansal Riskler: Şirketin finansal pozisyonunun ve tercihlerinin sonucunda ortaya çıkan riskleri ifade eder. Kredi, faiz, likidite, kur, sermaye, finansal piyasalar ve emtia fiyatlarından kaynaklanan riskleri kapsamaktadır. 
Operasyonel Riskler: Şirket içi kontrollerdeki aksamalar sonucu hata ve usulsüzlüklerin gözden kaçmasından, zaman ve koşullara uygun hareket edilmemesinden, bilgi teknolojisi sistemlerindeki hata ve aksamalardan kaynaklanabilecek kayıplara ya da zarara uğrama ihtimali olan riskleri kapsamaktadır.
Uyum Riskleri: Kanunların, yasal düzenlemelerin ve uyulması gereken her tür iç ve dış mevzuatın değişmesinden, bunların yanlış anlaşılmasından ve bunlara uyulmamasından kaynaklanan risklerdir. Yapılabilecek işlemler sonucunda hakların beklenenden düşük, yükümlülüklerin ise beklenenin üzerinde gerçekleşme ihtimalini kapsamaktadır.
Dış Çevre Riskleri: Kısmen veya tamamen, şirketin dış çevresinden kaynaklanan, dış çevrenin neden olduğu olumsuz herhangi bir değişikliğin ortaya çıkması ihtimalidir. Bu kategoride yer alan riskler şirketin faaliyetlerinden bağımsız olarak ortaya çıkan, ancak tercihlere bağlı olarak şirketi etkileyen risklerdir. Müşteri trendleri, ekonomik ve politik değişiklikler, rakipler ve sektördeki değişiklikler bu kategorideki riskleri kapsamaktadır.
Bilkent Holding Riskin Erken Saptanması Komitesi


Bilkent Holding Yönetim Kurulu’na bağlı olarak görev yapan Riskin Erken Saptanması Komitesi’nin amacı; şirketin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek risklerin tanımlanmasını ve tespit edilen risklerle ilgili gerekli önlemlerin uygulanmasını sağlamaktır. Riskin Erken Saptanması Komitesi tarafından Kurumsal Risk Yönetimi’nin karar mekanizmalarında dikkate alınması konusunda çalışmalar yapılmakta, ayrıca Bilkent Holding Yönetim Kurulu’na tavsiye ve önerilerde bulunma görevi yerine getirilmektedir. 

Bilkent Holding Riskin Erken Saptanması Komitesi üç ayda bir olmak üzere yılda en az dört kere toplanır. Bilkent Holding Yönetim Kurulu’na, risklerin standartlara uygun olarak belirlendiği, değerlendirildiği, yönetildiği ve bu açıdan risklerin ortaya çıkardığı olumsuz sonuçların azaltıldığı ve izlendiği konusunda makul güvence vermektedir.
Daha fazla bilgi için
Vizyon, Misyon