Bilkent Holding, kurumsal yönetim ilkeleri ışığında, güven yaratan bir
yönetim anlayışını savunmaktadır.
Kurumsal Yönetim Yaklaşımı

Bilkent Holding’e Özgü Etkin Yönetim Yapısı

"Karşılıklı etkileşim yoluyla yönetim" olarak tanımlanabilecek kurumsal yönetim, belirli aşamaları geçmeyi gerektiren uzun soluklu bir süreçtir. Bu kavramın uygulamasına yönelik çalışmalar, kurumların gelişmeleri ve stratejik hedeflerine erişmeleri için atılması gereken adımlar konusunda önemli bulgular ortaya koymaktadır. Kurumsal yönetim anlayışını benimsemiş olan Bilkent Holding bu süreçte elde ettiği bulgular ışığında çalışmalarını bir plan dahilinde sürdürmektedir.

Bilkent Holding, kurumsal yönetim ilkeleri ışığında, sosyal paydaşları nezdinde güven yaratan bir yönetim anlayışını savunmaktadır. Bu çerçevede kurumsal yönetim ilkelerinin dört temel unsuru olan "şeffaflık, adalet, sorumluluk ve hesap verebilirlik" ilkelerini stratejik vizyonuyla birlikte ele alan Holding, merkezi bir yönetim yerine, yerinden ve o yerde bulunanların katılımcılığını ve sahiplenmesini öngören "beraber" yönetim ortaklığını benimsemiştir.

Holding, 2005 yılı itibariyle, yönetim anlayışını kurumsal yönetim ilkeleriyle uyumlu hale getirme yolunda yeniden yapılanma sürecini başlatmıştır. Bu çerçevede ilk olarak organizasyonel yapı değişikliğine gidilmiştir ve Bilkent Holding Yönetim Kurulu Üyeleri, kendilerine bağlı şirketlerin yönetim kurullarından çekilmiştir. Ayrıca Holding'in, şirketlerini denetleyen, izleyen, yol gösteren, temel ilkeleri belirleyen ancak bunları icraya karıştırmayan yönetim politikası çerçevesinde dinamik ve şeffaf bir denetim ve raporlama sistemi oluşturmuştur.

Kurumsal yönetim ilkeleri ışığında, temel fonksiyonlara destek verecek komitelerin oluşturulmasına yönelik çalışmalar sürmektedir. Bu komitelerin kuruluş amacı, şirket içi denetim ve kontrol mekanizmalarının sağlıklı çalışmasını ve kurumsal gelişimde sürekliliği sağlamak, şirketin değerini etkileyecek gelişmeleri zamanında değerlendirmek ve tüm mevcut ve potansiyel yatırımcılarla eş zamanlı olarak paylaşmak ve şirketin geleceğine ilişkin risk ve fırsatları düzenli olarak değerlendirmektir.

Bilkent Holding ve bağlı şirketlerinin ilişki ve işbirliği içinde olduğu tüm paydaşlarla (müşteriler, tedarikçiler, yükleniciler, aracı kurumlar, bayiler vb.) ilgili iş süreçleri anlık istatistiksel veriler doğrultusunda izlenebilmektedir. Ayrıca çağdaş ve profesyonel izleme ve takip sistemlerinin yer aldığı bir Müşteri İlişkileri Yönetimi (CRM) sistemi de kullanılmaktadır. Holding şirketleriyle ortak olarak belirlenen Kilit Performans Göstergeleri (KPI) sayesinde müşteri memnuniyeti ve şikayetleri düzenli olarak gözden geçirilmektedir. Şirket içi raporlama süreçleri ve söz konusu sürecin maliyetlere yansımasını izlemek amacıyla da Kurumsal Kaynak Planlaması (ERP) yazılımları etkin bir biçimde kullanılmaktadır.

Bilkent Holding çatısı altında başlatılan kurumsal yönetim sürecinin tüm Holding şirketleri tarafından özümsenmesi ve iç denetim metodolojisiyle kapsamındaki yöntemlerin aktarılması amacıyla periyodik eğitimler düzenlenmektedir. Önümüzdeki dönemlerde, Holding ve şirketlerinin ana sözleşmeleri gözden geçirilerek şirket genel kurullarıyla yönetim kurullarının daha etkin ve verimli işlemesi için çalışmalara devam edilecektir. Bunun devamı olarak da şirketlerin bünyesinde bulunan resmi dokümanların kurumsal yönetim yapısına uygun hale getirilmesi için çalışmalar yapılacaktır.

Açıklık ve Şeffaflık

Bilkent Holding, ilişki ve işbirliği içinde olduğu tüm paydaşlarla dışa açık ve şeffaf bir iletişim içindedir. Kurumsal yönetim ilkelerinin vazgeçilmez unsurlarından biri olan şeffaflık gereği, Holding ile kreditör ya da ilişki içinde bulunulan bankalar, mali analizlerinde kullanmak üzere ihtiyaç duydukları tüm verileri kendilerine verilen bir şifreyle Holding bünyesinde bulunan portala bağlanarak istedikleri zaman elde edebilmektedir.

Holding ve bağlı şirketlerinde gerçekleştirilen tüm faaliyetler ayrıntılı ve açık bir biçimde şirket faaliyet raporlarına işlenmektedir. Bunun yanı sıra Holding'in yürütmekte olduğu faaliyetler ve içinde bulunduğu projeler hakkında gerekli görüldüğünde yazılı ve görsel medya kanalıyla kamuoyuna bilgi verilmektedir.

Öncelikli olarak kurumsal yönetim ilkelerinin uygulanmasına yönelik ön çalışmaları yürütmekte olan Bilkent Holding, söz konusu çalışmaların tamamlanmasının ardından Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu hazırlama çalışmalarına başlayacak ve paydaşlarıyla kurduğu iletişimi bir adım öteye taşıyacaktır.