Başvuru Formu

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU HAKKINDA BİLGİLENDİRME

1. Kanun Hakkında Genel Bilgilendirme

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 24 Mart 2016 tarihinde kabul edilmiş olup 7 Nisan 2016 tarihli 29677 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri ile uyacakları usul ve esasları düzenlemek amacıyla düzenlenmiştir.

2. Veri Sorumlusu Bilgilendirmesi

BİLİNTUR BİLKENT TURİZM İNŞAAT YATIRIM VE TİCARET A.Ş. olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca Veri Sorumlusu sıfatıyla kişisel verilerinizi ilgili mevzuata uygun olarak kullanacağız.
3. Kişisel Verileriniz ne şekilde işlenebilecektir?

BİLİNTUR BİLKENT TURİZM İNŞAAT YATIRIM VE TİCARET A.Ş. olarak, veri sorumlusu sıfatıyla, şirketimizle paylaştığınız kişisel verilerinizin herhangi bir kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hale getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem tarafımızdan yapılabilecektir.

4. Kişisel Verilerinizin işlenme amacı neleridir?

Kişisel Verileriniz, vermiş olduğumuz konaklama, yeme içme, ziyafet, etkinlik, toplantı, havuz ve spa kullanımı gibi muhtelif hizmetlerimizin (kısaca “Otel Kullanımı”) ifası ile ilgili, sınırlı ve ölçülü olmak kaydıyla, hizmetlerin ve sözleşmelerin ifası, Otel Kullanımının ve harcamalarının tespiti, güvenliğin sağlanması, güvenlik kayıtlarının tutulması, mali yükümlülüklerin yerine getirilmesi, hizmet kalitesinin sağlanması, yasal yükümlülüklerin ifası, ürün ve hizmet kalitesinin geliştirilmesi, reklam, tanıtım ve kurumsal iletişim faaliyetlerinde bulunulması, şirketimizin iç ve dış denetimlere hazırlanması, promosyon, üyelik, sadakat vb amaçlarla satış amaçlı kartların oluşturulması, Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun çerçevesinde kişisel verilerinizin reklam, bilgilendirme gibi amaçlarla kullanılması, müşteri portföyümüzün analiz edilmesi, gibi nedenlerle, Otel Kullanımı nedeniyle aramızda kurulan hukuki ilişki kapsamında işlenmektedir.
Kat koridorlarında, genel alanlarda, spa ve havuz başında, güvenlik denetimlerinin sağlanabilmesi, meydana gelebilecek her türlü olumsuzlukların önceden önlenebilmesi veya olumsuzluklar meydana geldiğinde ilgili kolluk kuvvetlerine bilgi verilmesi, olayların tespiti, gereken kişi ve kurumların bilgilendirilmesi, içerden veya dışardan gelebilecek tehlikelere karşı korunabilmesi ve hizmet kalitesinin arttırılması amacıyla ses ve görüntü özelliği olan araçlarla takip, gözlem, izleme ve kayıt sistemleri ile kişisel verileriniz toplanmaktadır.

5. Kişisel Verilerinizin aktarabileceği kişi veya kuruluşlar hakkında bilgilendirme

Yukarıda belirtilen amaçlarla ve 6698 sayılı Kişisel verilerin korunması Kanunu ve ilgili mevzuata uygun olarak, kişisel verilerinizin aktarılabileceği kişi/kuruluşlar; tüm resmi merci ve kurumlar, polis merkezi amirlikleri, savcılıklar ve diğer tüm adli makamlar, bağlı bulunduğumuz Bilkent Holding A.Ş, Bilkent Holding A.Ş’nin doğrudan veya dolaylı olarak hissedarı olduğu şirketler, bağlı şirketleri, BİLİNTUR BİLKENT TURİZM İNŞAAT YATIRIM VE TİCARET A.Ş. olarak hissedarı olduğumuz şirketler ve Bilkent Holding ve şirketimiz iştirakleri olmak üzere ana hissedarımız, doğrudan/dolaylı yurt içi/yurt dışı iştiraklerimiz; adi ortaklıklarımı kapsamında diğer ortaklarımız, faaliyetlerimizi yürütmek üzere hizmet aldığımız, iş birliği yaptığımız program ortağı kuruluşları, yurt içi / yurt dışı kuruluşlardır.

6. Kişisel Verileriniz nasıl toplanmaktadır?

İnternet sitemiz, otelde bulunan ses ve/veya görüntü kaydeden cihazlar (ses kayıt cihazları ve video kameralar), Otel Kullanımı sırasında doldurulan formlar, kimlik fotokopileri, acenteler, satış ve pazarlama departmanı çalışanlarımız, müşteri ziyaretlerinde toplanan formlar, dijital pazarlama, Sözleşmeler, başvurular, formlar, teklifler, internet sitesi ziyaretlerinde bilgisayarımızın sizi tanımak için kullandığı çerezler (cookies) vb aracılığıyla kişisel verileriniz sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanabilmektedir.

7. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca haklarınız nelerdir?

a. Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
b. Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
c. Kişisel Verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
d. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
e. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
f. Kanunun 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
g. Yukarıdaki (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
h. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
i. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme