07.03.2022

BİLENERJİ A.Ş. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU HAKKINDA AYDINLATMA METNİ

 

 1. Kişisel Verilerin Korunması

Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Bilgilendirme

Ankara Ticaret Sicili’nde 97600 sicil numarası ile kayıtlı 0175002191200001 Mersis numaralı, şirket merkezi  Üniversiteler ahallesi 1606.cadde no:3/A Bilkent/Ankara adresinde yer alan Bilenerji Bilkent Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş. (“Şirket”) olarak veri sorumlusu sıfatıyla, kişisel verilerinizin hukuka uygun olarak işlenmesini sağlamak ve gizliliğinizi korumak amacıyla gerekli güvenlik tedbirlerini alarak, kişisel verilerinizi ilgili mevzuata uygun olarak kullanacağız. Amacımız; 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 10. maddesi gereğince kişisel verilerinizin alınma şekilleri, işlenme amaçları, paylaşılan kişiler, hukuki nedenleri ve haklarınız konularında sizi bilgilendirmektir.

 1. Bilgilendirmenin Kapsamı

 

İşbu Bilgilendirme müşterilerimizi, potansiyel müşterilerimizi, iş ortakları ve tedarikçilerimizi, web sitesi ziyaretçilerimizi kapsamaktadır.

 

 1. İşlenen Kişisel Veriler, Kişisel Verilerinizin İşlenme Amacı Ve Hukuki Sebepleri Neleridir?
  1. İş Ortakları ve Tedarikçilerimizle İlişkilerimizin Yürütülmesi: İş ortaklarımız ve tedarikçilerimizin ad-soyad, e-posta adresi, telefon numarası, adres, T.C. kimlik numarası, doğum tarihi, doğum yeri, banka hesap bilgilerini sözleşmelerin kurulabilmesi, sözleşmeleri imzalamaya yetkili personelin yetkisinin kontrolünün yapılabilmesi ve sözleşmenin ifa edilebilmesi amaçları ile bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması ile sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması sebeplerine dayanarak işlemekteyiz.

 

 1. Şikâyet Yönetimi: Şikâyet yönetimi, sorularınızı almak-çözümlemek, bilgi ve danışma destek hizmetlerinin sağlanması, şikâyet ve taleplerinize yönelik tarafınıza bilgi ve cevap vermek ve doğabilecek uyuşmazlıklarda delil olarak kullanılması amacıyla, temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla meşru menfaatlerimiz için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebebine dayanarak; ad-soyad, e-posta adresi, telefon numarası, adres bilgisi işlenebilecektir.

 

 1. Çalışan verilerinin işlenmesi için lütfen bakınız 

http://www.bilenerji.com/kvkk.php adresinde yer alan çalışan bilgilendirme metni.

 1. Kişisel Verilerinizin Aktarılabileceği Kişi Veya Kuruluşlar Hakkında Bilgilendirme

Toplanan kişisel verileriniz; yukarıda belirtilen amaçlara ek olarak,

 1. Bilkent Holding A.Ş.’nin bağlı şirketleri ile iştiraklerine kurumsal gelişim ve insan kaynakları, mali işler, finans, bütçe planlama,  yönetim ve destek hizmetleri, stratejik planlama, hukuk ve bilgi teknolojileri alanlarında destek olabilmesi ve iç denetimleri gerçekleştirebilmesi için gerekli olması halinde Bilkent Holding A.Ş olarak doğrudan veya dolaylı olarak hissedarı olduğumuz şirketler ve bağlı şirketlerimize,
 2. Vergi Usul Kanunu, Sayıştay Kanunu, Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun, Karaparanın Aklanmasının Önlenmesine Dair Kanun, Türk Ticaret Kanunu, Borçlar Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerinin zorunlu kıldığı kişi veya kuruluşlara,
 3. Kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşları, Valilik, İç İşleri Bakanlığı, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, kolluk kuvvetleri, Emniyet Genel Müdürlüğü, savcılıklar ve yasal nedenlerle talepte bulunan diğer adli makamlar ile idari ve yasal mercilere,
 4. Şirketimizin, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu gereğince denetime tabi şirketlerden olması nedeni ile iç ve dış denetim şirketleri ve denetçilere,
 5. Ürün/hizmet karşılaştırma, analiz, değerlendirme, reklam ve yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilmesinde hizmet aldığımız, iş birliği yaptığımız gerçek veya tüzel kişilere, program ortağı kurum ve kuruluşlara,
 6. Dava, takip ve Yasal işlemlerin yerine getirilebilmesi için sözleşmeli avukatlar ve mali müşavirlere,

6698 sayılı Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılacaktır.

 

 1. Kişisel Verileriniz Nasıl Toplanmaktadır?

 

Kişisel Verileriniz, veri sahipleri tarafından yazılı, sözlü ya da online olarak bizzat verilen bilgilerden, internet sitemiz, Sözleşmeler, başvurular, formlar, teklifler, ayrıca internet sitesi ziyaretlerinde bilgisayarımızın size tanımak için kullandığı çerezler (cookies) kamera ve ses kaydeden araçlarla sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanabilmektedir. 

 

 

 

 1. Kişisel Veri Sahibinin 6698 sayılı Kanun’un 11. Maddesinde Sayılan Hakları

 

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi aşağıda düzenlenen yöntemlerle iletmeniz durumunda Şirket, talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde sonuçlandıracaktır. Verilecek cevapta on sayfaya kadar ücret alınmayacaktır. On sayfanın üzerindeki her sayfa için 1 Türk lirası işlem ücreti alınacaktır. Başvuruya cevabın CD, flash bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesi halinde şirketimiz tarafından talep edilebilecek ücret, kayıt ortamının maliyetini geçmeyecektir.

 

Bu kapsamda kişisel veri sahipleri;

 

 1. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 6. 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 7. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 8. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme

haklarına sahiptir.

 

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanma ile ilgili talebinizi, 6698 sayılı Kanunu’nun 13. maddesinin 1. fıkrası ve 30356 sayılı ve 10.03.2018 tarihli Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ gereğince Türkçe ve yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da Şirket’e daha önce bildirilen ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle iletebilirsiniz. Başvurularda sadece başvuru sahibi kişi hakkında bilgi verilecek olup diğer aile fertleri ve üçüncü kişiler hakkında bilgi alınması mümkün olmayacaktır. Şirket’in cevap vermeden önce kimliğinizi doğrulama hakkı saklıdır. Başvurunuzda;

 

 

 1. Adınızın, soyadınızın ve başvuru yazılı ise imzanızın,
 2. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numaranızın, yabancı iseniz uyruğunuzun, pasaport numaranızın veya varsa kimlik numaranızın,
 3. Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresinizin,
 4. Varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numaranızın,
 5. Talep konunuzun

bulunması zorunlu olup, varsa konuya ilişkin bilgi ve belgelerin de başvuruya eklenmesi gerekmektedir.

 

Yazılı olarak yapmak istediğiniz başvurularınızı, gerekli belgeleri ekleyerek veri sorumlusu olarak Şirketimizin info@bilenerji.com  adresine verebilirsiniz. E-posta yoluyla yapmak istediğiniz başvurularınızı  http://www.bilenerji.com/bvsbf.pdf adresinden ulaşabileceğiniz Veri Sahibi Başvuru Formu’nu doldurarak Şirket’imize iletebilirsiniz. KEP yoluyla yapmak istediğiniz başvurularınızı  bilenerji@hs03.kep.tr KEP adresimize yapabilirsiniz.

 

Talebinizin niteliğine göre kimlik tespitine olanak sağlayacak bilgi ve belgelerin eksiksiz ve doğru olarak tarafımıza sağlanması gerekmektedir. İstenilen bilgi ve belgelerin gereği gibi sağlanmaması durumunda, Şirket tarafından talebinize istinaden yapılacak araştırmaların tam ve nitelikli şekilde yürütülmesinde aksaklıklar yaşanabilecektir. Bu durumda, Şirket kanuni haklarını saklı tuttuğunu beyan eder. Bu nedenle, başvurunuzun talebinizin niteliğine göre eksiksiz ve istenilen bilgileri ve belgeleri içerecek şekilde gönderilmesi gerekmektedir.